• HaoFa -8AN AN8 Stainless Steel Braided Hose Rubber Hoses & Fitting Hose Kit

  HaoFa -8AN AN8 Poslamaýan polatdan ýasalan şlang rezin şlanglar we şlang toplumy

  Haryt maglumatlary:

  8AN poslamaýan polatdan ýasalan rezin şlangdan ýasalan enjamlar, ýag sowadyjy liniýa, ýangyç gaýtarma liniýasy, ýangyç üpjünçiligi liniýasy, sowadyjy suwuk şlang, ölçeýji çyzyk, turbo liniýalary we ş.m. geçirmek üçin amatly.

  Paket şulary öz içine alýar:1 x 15FT SS örülen kauçuk şlang, 4 x göni şlang armaturalary, 2 x 45 dereje şlang armaturlary, 2 x 90 dereje şlang armaturalary, 2x 180 dereje şlanglar ýerleşdirmek.

  Üns beriň:

  Käbir gurallar örülen şlangy kesmezden ozal taýýarlanmalydyr

  1) Tigir kesmek / döwmek üçin armatura / ýa-da polat örülen şlang kesijiler

  2) Kanal lentasy ýa-da elektrik lentasy (iň gowy işlemek)

  Kesmek we gurmak:

  1. Şlangyňyzy ölçäň we gerekli uzynlygy tapyň

  2. Ölçeg uzynlygyndaky lenta şlangy

  3. Şlangy ýerleşdiren lentanyňyzdan kesiň (bu örülen poladyň çişmeginden goramaga kömek edýär)

  4. Lentany aýryň

  5. Şlangyň bir ujuny gurnamagyň ujuna süýşüriň

  6. Gurluşyň galan ýarysyny şlangyň içine salyň, soňra armaturlary itekläň we nurbatlaň

  7. Baglanyşygyň berkdigine göz ýetiriň

  Biz hakda:

  Bu “HaoFa Racing”, biz 6 ýyldan gowrak şlang öndürmek bilen meşgullanýarys.Köp adamy kanagatlandyrýan önümlerini tapmaga kömek etmek üçin bu sahypany gurduk.Müşderileriň peýdasyny göz öňünde tutýarys we müşderileriň talaplaryny yzygiderli dowam etdirip, elmydama hyzmatymyzy gowulaşdyrýarys we önümiň hiline göz ýetirýäris.Mundan başga-da, müşderilerimizi kanagatlandyrmak maksady bilen önümiň gözlegine we ösüşine-de üns berýäris.Ilkibaşdan diňe rezin şlang, örülen PTFE şlang we tormoz şlangy bar, esasanam tormoz şlangy müşderilerimiziň pikirlerinden gowy satyldy.Müşderilerimiz tarapyndan höweslendirilip, önümlerimiziň katalogyny kem-kemden baýlaşdyrýarys we ädim-ädim gowulaşýarys.Şol bir wagtyň özünde, has sagdyn we bäsleşige ukyply awtoulag we motosikl ätiýaçlyk şaýlary bazary gurşawyny döretmäge bagyş edýäris.

 • Hao Fa Nylon Braided Rubber Hose kit 10 AN Transmission fuel hose fitting adapter Oil Pipe

  Hao Fa Naýlon örülen kauçuk şlang toplumy 10 AN Geçiriji ýangyç şlangyna laýyk adapter ýag turbasy

  Neýlon örülen rezin ýangyç şlang toplumy, ýag sowadyjy liniýa, ýangyç gaýtaryjy liniýa, ýangyç üpjünçilik liniýasy, sowadyjy suwuk şlang, ölçeýji liniýa, turbo liniýa we ş.m. hökmünde giňden ulanylýar, şlang geçiriji suwuklyk, sowadyjy, nebit, gaz, dizel, suw .Şlangyň uzynlygy we laýyk mukdary düzülip bilner.