• Smooth NBR Braided 1/2” 3/8” 5/16” Rubber Hose for Diesel Gasoline Petrol Air Oil Water Gas

  Smoothumşak NBR örülen 1/2 "3/8" 5/16 "Dizel benzin benzin howa nebit suwy üçin rezin şlang

  Önümiň ady: Kauçuk şlang
  Material: Sintetiki kauçuk
  Reňk: Gara

  Ölçegi: aşakdaky surat ýaly

  Ulagda ýerleşdirmek: hereketlendirijiniň bölekleri, sowadyş ulgamy

  Şlangyň ahyrky armaturlaryna basmak bilen deňeşdirilende

 • Stainless Steel Braided Fuel Line Hose Rubber Flexible Rubber Hose Rubber Pressure Hose in 4AN 6AN 8AN 10AN 12AN

  Poslamaýan polatdan ýasalan ýangyç liniýasy şlang rezin çeýe rezin şlang rezin basyş şlangy 4AN 6AN 8AN 10AN 12AN

  Haryt maglumatlary:

  Poslamaýan polatdan örülen rezin şlang, 304 poslamaýan polatdan we NBR / CPE sintetiki kauçukdan ýasalýar.Fuelangyç liniýasynda ýangynyň yza galmagy we poslama garşylygy gowy.Nebit, benzin, sowadyjy, geçiriji suwuklyk, gidrawlik suwuklyk, dizel, gaz, vakuum we ş.m. üçin giňden ulanylýan ýangyç ulgamlary, sowadyjy ulgam, wakuum programmalary.Raryş awtoulaglarynyň köpüsine laýyk gelýär.Elýeterli ululygy: 4AN 6AN 8AN 10AN 12AN 16AN OEM / ODM hyzmatyny hem kabul edýäris.

  Üns beriň:

  Käbir gurallar örülen şlangy kesmezden ozal taýýarlanmalydyr

  1) Tigir kesmek / döwmek üçin armatura / ýa-da polat örülen şlang kesijiler

  2) Kanal lentasy ýa-da elektrik lentasy (iň gowy işlemek)

  Kesmek we gurmak:

  1. Şlangyňyzy ölçäň we gerekli uzynlygy tapyň

  2. Ölçeg uzynlygyndaky lenta şlangy

  3. Şlangy ýerleşdiren lentanyňyzdan kesiň (bu örülen poladyň çişmeginden goramaga kömek edýär)

  4. Lentany aýryň

  5. Şlangyň bir ujuny gurnamagyň ujuna süýşüriň

  6. Gurluşyň galan ýarysyny şlangyň içine salyň, soňra armaturlary itekläň we nurbatlaň

  7. Baglanyşygyň berkdigine göz ýetiriň

  Biz hakda:

  Bu “HaoFa Racing”, biz 6 ýyldan gowrak şlang öndürmek bilen meşgullanýarys.Köp adamy kanagatlandyrýan önümlerini tapmaga kömek etmek üçin bu sahypany gurduk.Müşderileriň peýdasyny göz öňünde tutýarys we müşderileriň talaplaryny yzygiderli dowam etdirip, elmydama hyzmatymyzy gowulaşdyrýarys we önümiň hiline göz ýetirýäris.Mundan başga-da, müşderilerimizi kanagatlandyrmak maksady bilen önümiň gözlegine we ösüşine-de üns berýäris.Ilkibaşdan diňe rezin şlang, örülen PTFE şlang we tormoz şlangy bar, esasanam tormoz şlangy müşderilerimiziň pikirlerinden gowy satyldy.Müşderilerimiz tarapyndan höweslendirilip, önümlerimiziň katalogyny kem-kemden baýlaşdyrýarys we ädim-ädim gowulaşýarys.Şol bir wagtyň özünde, has sagdyn we bäsleşige ukyply awtoulag we motosikl ätiýaçlyk şaýlary bazary gurşawyny döretmäge bagyş edýäris.

   

 • HaoFa 6AN Braided Fuel Hose Oil Resistant Rubber Hose Fuel Line Hose for Auto Racing

  Awto ýaryş üçin HaoFa 6AN örülen ýangyç şlangyna ýag çydamly rezin şlang, ýangyç liniýa şlangy

  Biz hakda:

  Bu “HaoFa Racing”, biz 6 ýyldan gowrak şlang öndürmek bilen meşgullanýarys.Köp adamy kanagatlandyrýan önümlerini tapmaga kömek etmek üçin bu sahypany gurduk.Müşderileriň peýdasyny göz öňünde tutýarys we müşderileriň talaplaryny yzygiderli dowam etdirip, elmydama hyzmatymyzy gowulaşdyrýarys we önümiň hiline göz ýetirýäris.Mundan başga-da, müşderilerimizi kanagatlandyrmak maksady bilen önümiň gözlegine we ösüşine-de üns berýäris.Ilkibaşdan diňe rezin şlang, örülen PTFE şlang we tormoz şlangy bar, esasanam tormoz şlangy müşderilerimiziň pikirlerinden gowy satyldy.Müşderilerimiz tarapyndan höweslendirilip, önümlerimiziň katalogyny kem-kemden baýlaşdyrýarys we ädim-ädim gowulaşýarys.Şol bir wagtyň özünde, has sagdyn we bäsleşige ukyply awtoulag we motosikl ätiýaçlyk şaýlary bazary gurşawyny döretmäge bagyş edýäris.

  Önümiň tanyşdyrylyşy:

  Pressokary basyşly 6AN rezin ýangyç şlangy ýag liniýasy.Şlangyň gurluşy ýokary hilli neýlon sapakdan, 304 poslamaýan polatdan ýasalan we NBR / CPE sintetiki kauçukdan öndürilýär.Fuelangyç liniýasynda ýangynyň yza galmagy, poslama garşylygy we ýag çydamlylygy bar.Nebit, benzin, sowadyjy, geçiriji suwuklyk, gidrawlik suwuklyk, dizel, gaz, vakuum we ş.m.Munuň ähliumumy ýangyç liniýasyna üns bermegiňizi haýyş edýäris, şonuň üçin köçe ulaglary, gyzgyn çybyk, köçe çybyklary, awtoulag, ýaryş we ş.m. ýaly awtoulaglaryň köpüsine laýyk gelýär Elýeterli ululygy: 4AN 6AN 8AN 10AN 12AN 16AN theöriteleşdirilen hyzmaty kabul edýäris.

  Spesifikasiýa :

  Içki diametri: 0,34 ”(8,71mm)

  Daşarky diametri: 0,56 ”(14.22mm)

  Iş basyşy: 500PSI

  Partlaýan basyş: 2000PSI

  Üns beriň:

  Käbir gurallar örülen şlangy kesmezden ozal taýýarlanmalydyr

  1) Tigir kesmek / döwmek üçin armatura / ýa-da polat örülen şlang kesijiler

  2) Kanal lentasy ýa-da elektrik lentasy (iň gowy işlemek)

  1. Şlangyňyzy ölçäň we gerekli uzynlygy tapyň

  2. Ölçeg uzynlygyndaky lenta şlangy

  3. Şlangy ýerleşdiren lentanyňyzdan kesiň (bu örülen neýlonyň çişmeginden goramaga kömek edýär)

  4. Lentany aýryň

   

 • HaoFa 8AN Nylon Braided Fuel Hose Oil Resistant Rubber Hose Fuel Line Hose for Auto Racing

  “HaoFa 8AN” neýlon örülen ýangyç şlangyna ýag çydamly rezin şlang, ýangyç liniýasy awtoulag ýaryşy üçin

  Haryt maglumatlary:

  8AN rezin ýangyç şlangynyň ýag çyzygy neýlon sapakdan, poslamaýan polatdan we sintetiki kauçuk materialdan ýasalýar.Şlang, nebit, benzin, sowadyjy, geçiriji suwuklyk, gidrawlik suwuklyk, dizel, gaz, wakuum we ş.m. bilen işleýär.Güýçli könelişme garşylygy we ýangyna garşy.Köçe ulaglary, ýaryş, gyzgyn çybyk, köçe hasasy, ýük awtoulagy we ş.m. ýaly awtoulaglaryň köpüsine gabat gelýär Beýleki elýeterli ululygy: 4AN 6AN 8AN 10AN 12AN 16AN Şeýle hem OEM / ODM hyzmatyny kabul edýäris.

  Spesifikasiýa :

  Içki diametri: 0.44 ”(11.13mm)

  Daşarky diametri: 0,68 ”(17.2mm)

  Iş basyşy: 500PSI

  Partlaýan basyş: 2000PSI

  Üns beriň:

  Käbir gurallar örülen şlangy kesmezden ozal taýýarlanmalydyr

  1) Tigir kesmek / döwmek üçin armatura / ýa-da polat örülen şlang kesijiler

  2) Kanal lentasy ýa-da elektrik lentasy (iň gowy işlemek)

  Kesiş ädimleri:

  1. Şlangyňyzy ölçäň we gerekli uzynlygy tapyň

  2. Ölçeg uzynlygyndaky lenta şlangy

  3. Şlangy ýerleşdiren lentanyňyzdan kesiň (bu örülen neýlonyň çişmeginden goramaga kömek edýär)

  4. Lentany aýryň

  Biz hakda:

  Bu “HaoFa Racing”, biz 6 ýyldan gowrak şlang öndürmek bilen meşgullanýarys.Köp adamy kanagatlandyrýan önümlerini tapmaga kömek etmek üçin bu sahypany gurduk.Müşderileriň peýdasyny göz öňünde tutýarys we müşderileriň talaplaryny yzygiderli dowam etdirip, elmydama hyzmatymyzy gowulaşdyrýarys we önümiň hiline göz ýetirýäris.Mundan başga-da, müşderilerimizi kanagatlandyrmak maksady bilen önümiň gözlegine we ösüşine-de üns berýäris.Ilkibaşdan diňe rezin şlang, örülen PTFE şlang we tormoz şlangy bar, esasanam tormoz şlangy müşderilerimiziň pikirlerinden gowy satyldy.Müşderilerimiz tarapyndan höweslendirilip, önümlerimiziň katalogyny kem-kemden baýlaşdyrýarys we ädim-ädim gowulaşýarys.Şol bir wagtyň özünde, has sagdyn we bäsleşige ukyply awtoulag we motosikl ätiýaçlyk şaýlary bazary gurşawyny döretmäge bagyş edýäris.

   

 • HaoFa 10AN Nylon Braided Fuel Hose Oil Resistant Rubber Hose Fuel Line Hose for Auto Racing

  “HaoFa 10AN” neýlon örülen ýangyç şlangyna ýag çydamly rezin şlang, ýangyç liniýasy awtoulag ýaryşy üçin

  Biz hakda:

  “HaoFa Racing” awtoulag ätiýaçlyk şaýlaryny üpjün edijileriň biri, zawodymyzyň eýesi.Has köp adamyň kanagatlanarly önümlerini tapmagyna kömek etmek maksady bilen bu sahypany gurduk.Müşderileriň peýdasyny göz öňünde tutýarys we müşderileriň isleglerinden habardar bolýarys.Hyzmatymyzy yzygiderli gowulandyrýarys we önümiň hiline göz ýetirýäris.Mundan başga-da, müşderilerimizi kanagatlandyrmak maksady bilen önümiň gözlegine we ösüşine-de üns berýäris.Ilkibaşdan örülen rezin şlangy, örülen PTFE şlangyny we tormoz şlangyny hödürleýäris, esasanam tormoz şlangy müşderilerimiziň pikirlerinden gowy satyldy.Müşderilerimiz tarapyndan höweslendirilip, önümlerimizi ýuwaş-ýuwaşdan giňeldýäris, ýag sowadyjy, ýag tutýan gap, ýag sandwiwi pate, şlang armaturlary we ş.m. üpjün edýäris.Şol bir wagtyň özünde, has sagdyn we bäsleşige ukyply awtoulag we motosikl ätiýaçlyk şaýlary bazary gurşawyny döretmäge bagyş edýäris.

  Haryt maglumatlary:

  10AN rezin şlang, neýlon sapakdan, poslamaýan polatdan we sintetiki kauçuk materialdan ýasalýar.Şlang nebit, benzin, sowadyjy, geçiriji suwuklyk, gidrawlik suwuklyk, dizel, gaz, wakuum we ş.m. bilen ýangyç üpjünçilik liniýasy, ýangyç gaýtarma liniýasy, ýag sowadyjy liniýa hökmünde giňden ulanylýar.Elýeterli ululygy: 4AN 6AN 8AN 10AN 12AN 16AN

  Aýratynlyk:

  Içki diametri: 9/16 ”(14.3mm)

  Iş basyşy: 500PSI

  Partlaýan basyş: 2000PSI

  Üns beriň:

  örülen şlangy kesmezden ozal käbir gurallary taýýarlamak maslahat berilýär

  1) Tigir kesmek / döwmek üçin armatura / ýa-da polat örülen şlang kesijiler

  2) Kanal lentasy ýa-da elektrik lentasy (iň gowy işlemek)

  Kesmek we gurmak:

  1. Şlangyňyzy ölçäň we gerekli uzynlyga göz ýetiriň

  2. Şlangy ölçenen uzynlykda lenta alyň

  3. Şlangy dykylan lentanyňyzdan kesiň (bu örülen neýlonyň çişmeginden saklaýar)

  4. Lentany aýryň

  5. Şlangyň bir ujuny adapteriň ujuna süýşüriň

  6. Adapteriň galan ýarysyny şlangyň içine salyň we adapterleri bilelikde itekläň we nurbatlaň

  7. Baglanyşygyň berkdigine göz ýetiriň