• Smooth NBR Braided 1/2” 3/8” 5/16” Rubber Hose for Diesel Gasoline Petrol Air Oil Water Gas

  Smoothumşak NBR örülen 1/2 "3/8" 5/16 "Dizel benzin benzin howa nebit suwy üçin rezin şlang

  Önümiň ady: Kauçuk şlang
  Material: Sintetiki kauçuk
  Reňk: Gara

  Ölçegi: aşakdaky surat ýaly

  Ulagda ýerleşdirmek: hereketlendirijiniň bölekleri, sowadyş ulgamy

  Şlangyň ahyrky armaturlaryna basmak bilen deňeşdirilende

 • HaoFa high quality universal 300ml Aluminum Oil Catch Can kit with air filter Racing Engine Oil Catch Can reservoir tank

  HaoFa ýokary hilli 300ml alýuminiý ýag tutujy howa süzgüji bilen hereket edip biler Racingaryş hereketlendirijisi ýag tutujy suw howdany

  • Dem alýan ýag tutmak: Nebit tutujy enjamy, PCV-den öňki awtoulaglar üçin howa ulgamy hökmünde ýa-da möhür basýan PCV şlanglarynyň arasynda hatar dem alyş süzgüçsiz, “Breather Filter” -i gurup bilersiňiz.
  • Univershliumumy: Gurmak üçin ýeterlik ýeriň bardygyna göz ýetirip, howa dem alyjy ýagy awtoulaglaryň köpüsine ulanylyp bilner.
  • Aýratynlyk: Suwuklygyň derejesini banka açmazdan barlamak üçin pomada gurlan. (Şlang, vakuum şlangy däl, mugt sowgat)
  • Ölçegi we materialy: Diametri: 2.68in / 68mm.Boýy: 4.45in / 113 mm.Giriş we rozetkanyň ýüpi M16 * 1.5 .Bu uzynlygy: 31.5in / 0.8m. Alýuminiýadan ýasalan T-6061-e rugsat berýär, alýumin garyndysynyň çyzylmagynyň aňsatdygyny, ulanyş täsirine täsir etmeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň.
  • HaoFa bu önüme 12 aýlyk kepillik berýär.Islendik meseläňiz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.
 • LS Throttle Body Bypass Hose kit LS Coolant / Steam Port Crossover Hose Kits
 • High Performance Swivel Hose End Fitting in AN4 AN6 AN8 AN10 AN12 AN16 Black Anodized Finish

  AN4 AN6 AN8 AN10 AN12 AN12 AN16 Gara Anodlaşdyrylan Finishokary öndürijilikli Swivel şlangyň soňy

  • Elýeterli ululygy: 4AN, 6AN, 8AN, 10AN, 12AN, 16AN

  • Easyeňil gurnamak üçin swivel dizaýny, sazlanyp bilinýän AN wena gaty maslahat berilýär.

  • Dereje: Göni, 45 dereje, 90 dereje, 180 dereje

  • Swivel şlangyň ujuny diňe Braided CPE / NBR ýangyç liniýasy bilen işlemelidigini ýadyňyzdan çykarmaň.

  • Şeýle hem, dürli görnüşli ýangyç enjamlary, Swivel, Push-on gulpy, PTFE şlangyň ujy we beýleki laýyk adapterler bilen üpjün edýäris.

 • T3 T4 T70 T66 GT35 OL004 Turbo charger oil drain/feed return line kit complete turbo oil line kit

  T3 T4 T70 T66 GT35 OL004 Turbo zarýad beriji ýag drena / / iýmit gaýtarma toplumy turbo ýag liniýasy toplumy

  Marka: Haofa

  Material: garyndy + poslamaýan polatdan ýasalan ýag şlangy
  AN4 ss örülen ýag çyzygy + an10 ss örülen ýag çyzygy
  Reňk: kümüş
  Ölçegi: AN4 + an10
  Armatura: surat ýaly
  Gaplamak: köpürjik halta gaplamak, daşarda karton gaplamak
  Şlangyň uzynlygy: Haofa zawody özüňize görä düzülip bilner
  talaplary
  Bir Stocka: Hawa
 • Stainless Steel Braided Fuel Line Hose Rubber Flexible Rubber Hose Rubber Pressure Hose in 4AN 6AN 8AN 10AN 12AN

  Poslamaýan polatdan ýasalan ýangyç liniýasy şlang rezin çeýe rezin şlang rezin basyş şlangy 4AN 6AN 8AN 10AN 12AN

  Haryt maglumatlary:

  Poslamaýan polatdan örülen rezin şlang, 304 poslamaýan polatdan we NBR / CPE sintetiki kauçukdan ýasalýar.Fuelangyç liniýasynda ýangynyň yza galmagy we poslama garşylygy gowy.Nebit, benzin, sowadyjy, geçiriji suwuklyk, gidrawlik suwuklyk, dizel, gaz, vakuum we ş.m. üçin giňden ulanylýan ýangyç ulgamlary, sowadyjy ulgam, wakuum programmalary.Raryş awtoulaglarynyň köpüsine laýyk gelýär.Elýeterli ululygy: 4AN 6AN 8AN 10AN 12AN 16AN OEM / ODM hyzmatyny hem kabul edýäris.

  Üns beriň:

  Käbir gurallar örülen şlangy kesmezden ozal taýýarlanmalydyr

  1) Tigir kesmek / döwmek üçin armatura / ýa-da polat örülen şlang kesijiler

  2) Kanal lentasy ýa-da elektrik lentasy (iň gowy işlemek)

  Kesmek we gurmak:

  1. Şlangyňyzy ölçäň we gerekli uzynlygy tapyň

  2. Ölçeg uzynlygyndaky lenta şlangy

  3. Şlangy ýerleşdiren lentanyňyzdan kesiň (bu örülen poladyň çişmeginden goramaga kömek edýär)

  4. Lentany aýryň

  5. Şlangyň bir ujuny gurnamagyň ujuna süýşüriň

  6. Gurluşyň galan ýarysyny şlangyň içine salyň, soňra armaturlary itekläň we nurbatlaň

  7. Baglanyşygyň berkdigine göz ýetiriň

  Biz hakda:

  Bu “HaoFa Racing”, biz 6 ýyldan gowrak şlang öndürmek bilen meşgullanýarys.Köp adamy kanagatlandyrýan önümlerini tapmaga kömek etmek üçin bu sahypany gurduk.Müşderileriň peýdasyny göz öňünde tutýarys we müşderileriň talaplaryny yzygiderli dowam etdirip, elmydama hyzmatymyzy gowulaşdyrýarys we önümiň hiline göz ýetirýäris.Mundan başga-da, müşderilerimizi kanagatlandyrmak maksady bilen önümiň gözlegine we ösüşine-de üns berýäris.Ilkibaşdan diňe rezin şlang, örülen PTFE şlang we tormoz şlangy bar, esasanam tormoz şlangy müşderilerimiziň pikirlerinden gowy satyldy.Müşderilerimiz tarapyndan höweslendirilip, önümlerimiziň katalogyny kem-kemden baýlaşdyrýarys we ädim-ädim gowulaşýarys.Şol bir wagtyň özünde, has sagdyn we bäsleşige ukyply awtoulag we motosikl ätiýaçlyk şaýlary bazary gurşawyny döretmäge bagyş edýäris.

   

 • Hao Fa AN6 Aluminum AN Thread Straight Oil Hose Adapter Hose Swivel Fittings

  Hao Fa AN6 alýumin AN sapak göni ýag şlangy adapteri şlang şüweleň armaturlary

  6AN aýal gönüden-göni armatura ýokary hilli alýumin materialdan ýasalýar we poslama garşy we kislota-poslama garşy anodlaşdyrylan gutarnykly gaýtadan işlenýär.Önümler nebit / ýangyç / gaz / howa / suw bilen gabat gelýär.Armaturalar ýangyç gaýtarma liniýalaryny, gaz liniýasyny, ýag sowadyjy şlangy we ş.m. birleşdirip biler.

  Elýeterli ululygy: 4AN, 6AN, 8AN, 10AN, 12AN

  Reňk: Gara, Gök we Gyzyl, Gara we Gyzyl, ýa-da özleşdirilen

  Dereje: Göni, 45 dereje, 90 dereje, 180 dereje

  Logotip çap etmek: kabul etmek

 • HaoFa High quality heat resistant silicone vacuum tube silicone rubber tubing hose

  HaoFa qualityokary hilli ýylylyga çydamly silikon wakuum turbasy silikon kauçuk turba şlangy

  Öndürijilik silikon kauçuk şlang, könelişme garşylygy, güýçli poslama garşylyk, ýokary temperatura we basyşa garşylyk, daşky gurşawy goramak we energiýa tygşytlamak, gurluşyk tehnikalaryna we enjamlaryna, awtoulaglara, dwigatellere, suw çüýşelerine we ş.m. ululyk we reňk aýratynlaşdyrylyp bilner.

 • HaoFa Aluminum One Way Shut Off Valve for Oil Hose Fuel Line

  HaoFa alýumininiň bir ýoly, nebit şlangy ýangyç liniýasy üçin klapan ýapylýar

  Öçürilen klapan, anodlaşdyrylan gutarnykly 6061 bilet alýumininden ýasalýar.Suwuklygyň akymyna gözegçilik etmek aňsat bolan tutawaç bilen ýangyç akymyny duruzmak üçin klapan öwüriň.Oňyn möhür, ýokary akym kuwwaty.Çalyşmak we gurmak aňsat.Fuelangyç dizel ýagy ýaryş awtoulagy, köçe awtoulaglary we ş.m.

 • Car Auto Cylinder Diesel Reserve Oil Can Universal Aluminum 300ml 375ml Racing Oil Catch Can With Air Filter

  Awtoulag awtoulag silindrli dizel ätiýaçlyk ýagy uniwersal alýuminiý 300ml 375ml ýaryş ýagy howa süzgüji bilen alyp biler

  “Catch Catch” ýokary hilli alýuminden ýasalýar.Alma ulgamynda we hereketlendirijide ýagy we çyglylygy tutmak üçin niýetlenendir.Motoryňyzy arassa saklar we motoryň ömrüni uzaltmaga kömek eder.Dürli reňkdäki dürli görnüşli ýag tutýan gaplary hödürleýäris, OEM / ODM hyzmaty kabul edilýär!

 • 30 Row AN10-10AN Oil Cooler Kit Universal Engine Transmission

  30 hatar AN10-10AN ýag sowadyjy enjamyň uniwersal hereketlendirijisi

  * 1.Bu 10AN 30 hatar gara uniwersal hereketlendiriji ýag sowadyjy, Premium material alýumin garyndysyndan gurlan,

  * 1pc 16row gaplanan plastinka ýag sowadyjy, 2Pcs 10AN aýaldan 6AN erkek adapter, 2Pcs 10AN aýaldan 8AN erkek adapter bilen gelýär.2Pc AN10 örülen
  ýag / ýangyç liniýalary (Uzynlyklary: 3.94FT / 1.2M, 3.28FT / 1.0M), 1Pc 3/4 monta nut adapteri, 1Pc M20 * 1.5 montaj adapteri, 1Pc ýagy
  süzgüç sandwiç adapteri, 1Pc ýangyç şlangy gysgyç, 1Pc M18 monta nut hozy adapteri, 1Pc M22 montaj adapteri.
 • Rubber Brake Hose 1/8 sae j1401 DOT SAE Hydraulic High Pressure Brake Hose

  Kauçuk tormoz şlangy 1/8 sae j1401 DOT SAE Gidrawlik ýokary basyşly tormoz şlangy

  Öndürijilik rezin tormoz şlangy 45m, 100m, 200m .etc-e ýetip biler we şlang çydamly, çydamlydyr.Gidrawlik tormoz we debriya system ulgamy bolan ähli ulaglar üçin awtoulaglary giňden ulanmak.

  Gurluşyk:

  * Tube: Tormoz suwuklygynyň sazlaşykly aýratyn rezin formulasy

  * Güýçlendirmek: ensokary dykyz örülen süýüm.

  * Gapagy: Gara howa, garramaga çydamly sintetiki kauçuk ”

  Arza:

  * Gidrawlik tormoz şlangy, gidrawliki tormoz ulgamy üçin awtoulaglar, motosikller, ýeňil awtoulaglar we beýleki ýeňil agyr ýük ulaglary üçin ulanylýan awtoulag gidrawlik tormoz ulgamy üçin basyş geçiriji hökmünde çykyş edýär.

  Aýratynlyklary:

  * Pressureokary basyşa garşylyk, pes göwrümli giňelme, çeýeligi, kiçijik egirme radiusy,

  * Oilag garşylygy, garrylyga garşylyk, sowuga garşylyk we uzak ömür

  Temperatura: -40 ℃ (-40 ℉) -dan + 121 ℃ (+250 ℉)

12345Indiki>>> 1/5 sahypa