• HaoFa Universal Auto Aluminum Fin Transmission Oil Cooler Kit 4 Row Black

  HaoFa uniwersal awtoulag alýuminiý fin geçiriji ýag sowadyjy toplum 4 hatar gara

  Önümiň tanyşdyrylyşy:

  Geçiriji sowadyjy hereketlendirijiniň ýagyny, geçirişini we yzky diferensiýalaryny sowatmak üçin işleýär.Geçirijini iň amatly iş temperaturasynda netijeli saklaň.Bizde 4 hatar 6 hatar 8 hatar bar.Coolag sowadyjy, ulaglaryň köpüsine ID 5/16 ”geçiriji ýag sowadyjy liniýalaryna laýyk gelýär.Satyn almazdan ozal ölçäň.4 pass dizaýn turba-fin sowadyjy, suwuklygyň temperaturasynyň peselmegine kömek edýär;Alýumin ýeňil gurluşyk;Univershliumumy geçiriji sowadyjylara çydamly rezin şlang bar.

  Bukja öz içine alýar:
  1 x 4 geçiriji ýag sowadyjy
  1 x silikon kauçuk şlang
  Necessaryhli zerur enjamlar

  Näme üçin nebit geçiriji sowadyjy gerek?
  Geçiriji sowadyjy, geçirijiniň we hereketlendirijiniň zerur güýjüni azaldyp biler.
  Awtoulagyňyz işledilende az ýangyç sarp ediler.

  Biz hakda:

  Bu “HaoFa Racing”, biz 6 ýyldan gowrak şlang öndürmek bilen meşgullanýarys.Köp adamy kanagatlandyrýan önümlerini tapmaga kömek etmek üçin bu sahypany gurduk.Müşderileriň peýdasyny göz öňünde tutýarys we müşderileriň talaplaryny yzygiderli dowam etdirip, elmydama hyzmatymyzy gowulaşdyrýarys we önümiň hiline göz ýetirýäris.Mundan başga-da, müşderilerimizi kanagatlandyrmak maksady bilen önümiň gözlegine we ösüşine-de üns berýäris.Ilkibaşdan diňe rezin şlang, örülen PTFE şlang we tormoz şlangy bar, esasanam tormoz şlangy müşderilerimiziň pikirlerinden gowy satyldy.Müşderilerimiz tarapyndan höweslendirilip, önümlerimiziň katalogyny kem-kemden baýlaşdyrýarys we ädim-ädim gowulaşýarys.Şol bir wagtyň özünde, has sagdyn we bäsleşige ukyply awtoulag we motosikl ätiýaçlyk şaýlary bazary gurşawyny döretmäge bagyş edýäris.

 • HaoFa Universal Auto Aluminum Transmission Oil Cooler Kit 8 Row

  “HaoFa” uniwersal awtoulag alýuminiý geçiriji ýag sowadyjy toplum 8 hatar

  Geçiriji sowadyjy hereketlendirijiniň ýagyny, geçirişini we yzky diferensiýalaryny sowatmak üçin işleýär.Geçirijini iň amatly iş temperaturasynda netijeli saklaň.Coolag sowadyjy, ulaglaryň köpüsine ID 5/16 ”geçiriji ýag sowadyjy liniýalaryna laýyk gelýär.Satyn almazdan ozal ölçäň.