• T3 T4 T70 T66 GT35 OL004 Turbo charger oil drain/feed return line kit complete turbo oil line kit

  T3 T4 T70 T66 GT35 OL004 Turbo zarýad beriji ýag drena / / iýmit gaýtarma toplumy turbo ýag liniýasy toplumy

  Marka: Haofa

  Material: garyndy + poslamaýan polatdan ýasalan ýag şlangy
  AN4 ss örülen ýag çyzygy + an10 ss örülen ýag çyzygy
  Reňk: kümüş
  Ölçegi: AN4 + an10
  Armatura: surat ýaly
  Gaplamak: köpürjik halta gaplamak, daşarda karton gaplamak
  Şlangyň uzynlygy: Haofa zawody özüňize görä düzülip bilner
  talaplary
  Bir Stocka: Hawa
 • Hao Fa PTFE E85 Hose tube Nylon Braided Transmission Fuel Line Universal Fittings Kit 16FT

  Hao Fa PTFE E85 Şlang turbasy Neýlon örülen geçiriji ýangyç liniýa uniwersal enjamlar toplumy 16FT

  AN8 neýlon örülen PTFE ýangyç şlangy, PTFE enjamlary bilen.Şlang neýlon sapakdan + poslamaýan polatdan + PTFE turbadan, ýokary basyşdan we temperatura garşylykdan ýasalýar.Şlang armaturlary güýç we çydamlylyk üçin anodlaşdyrylan gutarnykly ýokary alýumin materialdan ýasalýar.Şlangy ýangyç gaýtaryjy liniýa, turbo ýagy iýmitlendiriji we güýçlendiriji liniýa, geçiriji ýag sowadyjy şlang, EFI liniýa we ş.m. ulanyp bolýar.

 • Hao Fa Stainless Steel Front Rear Steam Vent Hose Coolant Crossover Kit for LS LSX LS1 LS2 LS6 LM7

  LS LSX LS1 LS2 LS6 LM7 üçin Hao Fa poslamaýan polatdan öň arka bug bug şlangy sowadyjy krossover toplumy

  Gara anodlaşdyrylan alýuminiý bugly wintli 4AN şlanglar LS1 LS2 LS6 LM7 hereketlendirijileriniň LS maşgalasy bilen gabat gelýär.Bugdan ýasalan armaturalar alýumin materialdan, elýeterli reňkden: gara, kümüş, sary, gök we gyzyl.

   

   

 • HaoFa 6AN PTFE Transmission Cooler Hose kit Braided Fuel Injection nylon Line for Chevrolet Ford Buick

  HaoFa 6AN PTFE Geçiriji sowadyjy şlang toplumy, “Chevrolet Ford Buick” üçin örülen ýangyç sanjym neýlon liniýasy

  Armaturaly 6AN geçiriji sowadyjy şlang, köp modifikasiýa edilen awtoulag, gyzgyn çybyk, köçe hasasy we ş.m. Buick, Chevy, Ford, GM, GMC, awtoulaglar we ýük awtoulaglary üçin işleýär.Paket şulary öz içine alýar:

  2 x Örülen sowadyjy çyzyklar

  4 x AN6-AN6 90 dereje bilet adapterleri

  2 x AN6-dan 3/8 NPT bilet adapterleri

  4 x AN6-dan 1/4 NPT bilet adapterleri (Käbirleri 1/4 ″, beýlekileri 3/8 ″, sargyt etmezden ozal barlaň)

  2 x Alýumin 4L80E adapter enjamlary (sargyt etmezden ozal zerur bolsa barlaň)

 • Hao Fa Thick Flow Steam Vent Kit Hardware Fitting Rubber Hose for LS LSX LS1 LS2 LS6 LM7

  Hao Fa galyň akymly bug enjamy enjamy LS LSX LS1 LS2 LS6 LM7 üçin rezin şlang

  Gara anodlaşdyrylan alýuminiý bugly wintli 4AN şlanglar LS1 LS2 LS6 LM7 hereketlendirijileriniň LS maşgalasy bilen gabat gelýär.Bugdan ýasalan armaturalar alýumin materialdan, elýeterli reňkden: gara, kümüş, sary, gök we gyzyl.

 • HaoFa -8AN AN8 Stainless Steel Braided Hose Rubber Hoses & Fitting Hose Kit

  HaoFa -8AN AN8 Poslamaýan polatdan ýasalan şlang rezin şlanglar we şlang toplumy

  Haryt maglumatlary:

  8AN poslamaýan polatdan ýasalan rezin şlangdan ýasalan enjamlar, ýag sowadyjy liniýa, ýangyç gaýtarma liniýasy, ýangyç üpjünçiligi liniýasy, sowadyjy suwuk şlang, ölçeýji çyzyk, turbo liniýalary we ş.m. geçirmek üçin amatly.

  Paket şulary öz içine alýar:1 x 15FT SS örülen kauçuk şlang, 4 x göni şlang armaturalary, 2 x 45 dereje şlang armaturlary, 2 x 90 dereje şlang armaturalary, 2x 180 dereje şlanglar ýerleşdirmek.

  Üns beriň:

  Käbir gurallar örülen şlangy kesmezden ozal taýýarlanmalydyr

  1) Tigir kesmek / döwmek üçin armatura / ýa-da polat örülen şlang kesijiler

  2) Kanal lentasy ýa-da elektrik lentasy (iň gowy işlemek)

  Kesmek we gurmak:

  1. Şlangyňyzy ölçäň we gerekli uzynlygy tapyň

  2. Ölçeg uzynlygyndaky lenta şlangy

  3. Şlangy ýerleşdiren lentanyňyzdan kesiň (bu örülen poladyň çişmeginden goramaga kömek edýär)

  4. Lentany aýryň

  5. Şlangyň bir ujuny gurnamagyň ujuna süýşüriň

  6. Gurluşyň galan ýarysyny şlangyň içine salyň, soňra armaturlary itekläň we nurbatlaň

  7. Baglanyşygyň berkdigine göz ýetiriň

  Biz hakda:

  Bu “HaoFa Racing”, biz 6 ýyldan gowrak şlang öndürmek bilen meşgullanýarys.Köp adamy kanagatlandyrýan önümlerini tapmaga kömek etmek üçin bu sahypany gurduk.Müşderileriň peýdasyny göz öňünde tutýarys we müşderileriň talaplaryny yzygiderli dowam etdirip, elmydama hyzmatymyzy gowulaşdyrýarys we önümiň hiline göz ýetirýäris.Mundan başga-da, müşderilerimizi kanagatlandyrmak maksady bilen önümiň gözlegine we ösüşine-de üns berýäris.Ilkibaşdan diňe rezin şlang, örülen PTFE şlang we tormoz şlangy bar, esasanam tormoz şlangy müşderilerimiziň pikirlerinden gowy satyldy.Müşderilerimiz tarapyndan höweslendirilip, önümlerimiziň katalogyny kem-kemden baýlaşdyrýarys we ädim-ädim gowulaşýarys.Şol bir wagtyň özünde, has sagdyn we bäsleşige ukyply awtoulag we motosikl ätiýaçlyk şaýlary bazary gurşawyny döretmäge bagyş edýäris.

 • Nylon Hose PA Hose Plastic Factory High Pressure Water Pipe Nylon Hose

  Neýlon şlangy PA şlangy plastmassa zawody ýokary basyşly suw turbasy neýlon şlangy

  Neýlon turbasynyň geýmek ukyby, tekiz ýeri, pes garşylygy, poslama garşy we çeýe çeýe, dürli görnüşlere aňsatlyk bilen egilmek, ýokary himiki we gidroliz garşylygy gurmak aňsat, durnukly ölçeg, az aralaşmak has köp ulanylyp bilner on ýyldan gowrak.Andokary we pes temperatura garşylygy (- 40 ° C - 120 ° C), gysylan howany, suwy, ýagy, himiki suwuklygy we ş.m. geçirip biler.Lighteňil awtoulaglarda, awtoulag gidrawliki tormoz ulgamynda, hereketlendiriji turbada, forkliftlerde we ýük awtoulaglarynda giňden ulanylýar.

 • Hao Fa Nylon Braided Rubber Hose kit 10 AN Transmission fuel hose fitting adapter Oil Pipe

  Hao Fa Naýlon örülen kauçuk şlang toplumy 10 AN Geçiriji ýangyç şlangyna laýyk adapter ýag turbasy

  Neýlon örülen rezin ýangyç şlang toplumy, ýag sowadyjy liniýa, ýangyç gaýtaryjy liniýa, ýangyç üpjünçilik liniýasy, sowadyjy suwuk şlang, ölçeýji liniýa, turbo liniýa we ş.m. hökmünde giňden ulanylýar, şlang geçiriji suwuklyk, sowadyjy, nebit, gaz, dizel, suw .Şlangyň uzynlygy we laýyk mukdary düzülip bilner.

 • HaoFa Flexible Braided Stainless Steel Transmission Cooler Hose Kit for Chevy GM Ford

  “Chevy GM Ford” üçin “HaoFa” çeýe örülen poslamaýan polatdan geçiriji sowadyjy şlang toplumy

  Armaturalary bolan 6AN poslamaýan polatdan örülen sowadyjy şlang, Modifikasiýa edilen awtoulag, gyzgyn çybyk, köçe hasasy we ş.m. Buick, Chevy, Ford, GM, GMC, awtoulaglar we ýük awtoulaglary üçin işleýär.Paket şulary öz içine alýar:

  2 x Örülen sowadyjy çyzyklar

  4 x AN6-AN6 90 dereje bilet adapterleri

  2 x AN6-dan 3/8 NPT bilet adapterleri

  4 x AN6-dan 1/4 NPT bilet adapterleri (Käbirleri 1/4 ″, beýlekileri 3/8 ″, sargyt etmezden ozal barlaň)

  2 x Alýumin 4L80E adapter enjamlary (sargyt etmezden ozal zerur bolsa barlaň)