• Nebit tutujy satyn alanyňyzda göz öňünde tutmaly möhüm faktorlar

  Görşüňiz ýaly, bazarda köp sanly nebit tutmak üçin bankalar bar we käbir önümler beýlekilerden has gowudyr.Catchag tutujy satyn almazdan ozal, şu ýerde göz öňünde tutmaly käbir möhüm faktorlar bar: Ölçeg Dogry ululygy saýlanyňyzda awtoulagyňyz üçin ýag tutmak ...
  Koprak oka
 • The Advantages of Oil Coolers

  Nebit sowadyjylaryň artykmaçlyklary

  Coolag sowadyjy, awtoulaglary sowadyş ulgamynyň öňünde goýup boljak kiçijik radiator.Geçýän ýagyň temperaturasyny peseltmäge kömek edýär.Bu sowadyjy diňe hereketlendiriji işleýän wagtynda işleýär we hatda ýokary stres geçiriji ýagda hem ulanylyp bilner.Eger y ...
  Koprak oka
 • Awtoulag bölekleri senagatynyň aýratynlyklary we ösüşi

  1) Awtoulag bölekleriniň autsorsing tendensiýasy äşgärdir Awtoulaglar, adatça, hereketlendiriji ulgamlardan, geçiriş ulgamlaryndan, rul ulgamlaryndan we ş.m. Her ulgam köp böleklerden durýar.Doly ulagyň ýygnalmagyna gatnaşýan bölekleriň köp görnüşi we aýratynlyklary ...
  Koprak oka
 • Iň oňat ýag tutýan gaplaryň dürli 5 görnüşini paýlaşyň

  Catchag tutmak üçin gaplar, krank korpusynyň howa çalşygy ulgamynyň dem alyş klapany bilen kabul ediş manifoldynyň arasynda goýlan enjamlardyr.Bu enjamlar täze awtoulaglarda standart ýaly däl, ýöne awtoulagyňyza hökman üýtgetmeli.Tutýan gaplar, ýagy, galyndylary we beýleki zatlary süzüp işleýär ...
  Koprak oka
 • History of PTFE

  PTFE-iň taryhy

  “POLYTETRAFLUOROETHYLENE” -niň taryhy 1938-nji ýylyň 6-njy aprelinde Nýu Jersi ştatynyň Du Pontyň Jekson barlaghanasynda başlandy.Şol bagtly gün, FREON sowadyjylary bilen baglanyşykly gazlar bilen işleýän doktor Roý J. Plunkett bir nusganyň ak, mumy gatyna öz-özünden polimerleşendigini anyklady ....
  Koprak oka
 • How to choose Oil Cooler Kit?

  Nebit sowadyjy toplumyny nädip saýlamaly?

  iki bölegi, ýag sowadyjy we şlangy öz içine alýan ýag sowadyjy toplum.Nebit sowadyjysyny gurmak üçin ýeterlik ýeriň bardygyny satyn almakdan ozal ölçäň, boş ýer gaty dar, kiçi we ýeňil ýag sowadyjysyny saýlamaly.Coolag sowadyjy, ýagyň temperaturasyny peseldip biler ...
  Koprak oka
 • How to distinguish PU hose and Nylon hose?

  PU şlangyny we neýlon şlangyny nädip tapawutlandyrmaly?

  Neýlon turbasynyň çig maly poliamiddir (köplenç neýlon diýilýär).Neýlon turbasynyň ýokary we pes temperatura garşylygy, ýeňil agramy, poslama garşylygy, ýokary basyşa garşylygy we ş.m. aýratynlyklary bar, awtoulag nebit geçiriş ulgamynda, tormoz ulgamynda we pnewmatikada giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Jack Pad For Tesla Model 3 Model S Model X Y

  Tesla Model 3 Model S Model XY üçin Jek Pad

  Tesla üçin Jek Pad nädip saýlamaly?Ulagy ygtybarly ýokarlandyrmak - Awtoulag batareýasynyň ýa-da şassiniň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin çydamly, zyýana garşy NBR rezinden ýasaldy.1000 kg basyş göteriji güýç.“Tesla Models 3” we “Model Y.” üçin “Model-SPECIFIC ADAPTERS”.
  Koprak oka
 • What Is A Fuel Pressure Regulator?

  Uelangyç basyşyny sazlaýjy näme?

  Fuelangyç basyşyny sazlaýjy, ýangyç basyşyny elektron ýangyç ulgamynda saklamaga kömek edýär.Ulgam has köp ýangyç basyşyna mätäç bolsa, ýangyç basyşyny sazlaýjy has köp ýangyjyň motora gitmegine mümkinçilik berýär.Bu möhümdir, sebäbi ýangyç sanjymçylara şeýle gelýär.Geçmegi petiklemek ...
  Koprak oka
 • NBR materialy bilen FKM materialynyň arasyndaky tapawut

  NBR Material FKM Material Surat Düşündiriş Nitril rezin nebit we polýar däl erginlere ajaýyp garşylygy, şeýle hem gowy mehaniki häsiýetleri bar.Aýratyn öndürijilik, esasan, içindäki akrilonitriliň mazmunyna baglydyr.Akrilonitril mazmuny 5-den ýokary bolanlar ...
  Koprak oka
 • AN şlanglary ýasamagyň aňsat usuly

  Garaageyňyzda, ýolda ýa-da dükanda AN şlanglaryny ýasamak üçin sekiz ädim, süýräp barýan awtoulag gurmagyň esaslary suw geçiriji.Uelangyç, ýag, sowadyjy we gidrawlik ulgamlaryň hemmesi ygtybarly we hyzmat edip boljak birikmelere mätäç.Biziň dünýämizde AN enjamlary - o ...
  Koprak oka
 • The function and types of oil cooler.

  Nebit sowadyjynyň işi we görnüşleri.

  Dwigatellerde köp özgerişlikleriň bolandygyny bilşimiz ýaly, himiki energiýany mehaniki energiýa öwürmek prosesinde hereketlendirijileriň netijeliligi henizem ýokary däl.Benzindäki energiýanyň köp bölegi (takmynan 70%) ýylylyga öwrülýär we bu ýylylygy ýaýratmak awtoulagyň wezipesidir ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2