HaoFa uniwersal alýumin garyndysy gara 10 hatar AN10-10AN hereketlendirijini geçirmek üçin ýag sowadyjy toplum

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Coolag sowadyjy enjam, ýagyň pes temperaturasyny saklamak, bölekler zaýalanan ýagdaýynda hereketlendirijiniň ýagynyň ýaglaýyş täsirini gowulaşdyrmak we hereketlendirijiniň ömrüni uzaltmak üçin işleýär.Dizaýnda gaplanan ýagly sowadyjy, hereketlendirijini, geçirişini we yzky diferensiýalaryny gaty gowy sowadýar.Gurmak üçin ýag sowadyjy enjamyň üsti bilen gowy we sowuk howa bilen ýer saýlaň.Satyn almazdan ozal ýeterlik ýeriň bardygyna göz ýetiriň.

Aýratynlyk:

AN10 örülen ýag / ýangyç liniýalary (Uzynlygy: 3.94ft / 1.2M, Uzynlygy: 3.28ft / 1.0M) (ýöriteleşdirilen hyzmat kabul edilýär)

Giriş / çykyş ululygy: 10AN

Setir: 1o hatar

Material: T-6061 Alýumin

Nebitiň kuwwaty: 0.55L

Sowadyjy basyş: 70psi Şlangyň basyşy: 500psi

Gurmakdan ozal:

1. coolag sowadyjyny ýag bilen dolduryň

2. airhli howa ewakuasiýa edilýänçä dolduryň

3. AN ýangyç liniýalaryna berkidildi

4. AN ýangyç liniýalaryny ýag bilen dolduryň

Biz hakda:

Bu “HaoFa Racing”, biz 6 ýyldan gowrak şlang öndürmek bilen meşgullanýarys.Köp adamy kanagatlandyrýan önümlerini tapmaga kömek etmek üçin bu sahypany gurduk.Müşderileriň peýdasyny göz öňünde tutýarys we müşderileriň talaplaryny yzygiderli dowam etdirip, elmydama hyzmatymyzy gowulaşdyrýarys we önümiň hiline göz ýetirýäris.Mundan başga-da, müşderilerimizi kanagatlandyrmak maksady bilen önümiň gözlegine we ösüşine-de üns berýäris.Ilkibaşdan diňe rezin şlang, örülen PTFE şlang we tormoz şlangy bar, esasanam tormoz şlangy müşderilerimiziň pikirlerinden gowy satyldy.Müşderilerimiz tarapyndan höweslendirilip, önümlerimiziň katalogyny kem-kemden baýlaşdyrýarys we ädim-ädim gowulaşýarys.Şol bir wagtyň özünde, has sagdyn we bäsleşige ukyply awtoulag we motosikl ätiýaçlyk şaýlary bazary gurşawyny döretmäge bagyş edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
OE NOOK:
/
: Yl:
Univershliumumy
Model:
Univershliumumy
Motor:
Univershliumumy
Awtoulag fitnesi:
Univershliumumy
Görnüşi:
Radiator
Kepillik:
6 aý
Gelip çykan ýeri:
Hytaý
Marka ady:
HaoFa
Ölçegi:
10AN
Awtoulag modeli:
Univershliumumy
Önümiň ady:
Motor ýagy sowadyjy toplum
Material:
Alýumin
Reňk:
Gara
MOQ:
100
Arza:
Awtoulag radiatory
Töleg:
TT.paypal.Western Union
Ibermek:
SEA AIR DHL FEDEX EMS
Bukja:
Adaty karton paketi
Hil:
100% synagdan geçirildi
Mysal:
Elýeterli
Önümleriň beýany
 
Haryt:
* AN10 alýumin ýag sowadyjy
* Alýumin ýagy sendwiwi
* Örülen ýag / ýangyç çyzyklary
(Uzynlygy: 1,2M, 1M)Aýratynlyk:
* Motoryň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin ýagy sowadyň we ömrüni uzaldyň
* Universalhliumumy awtoulaglara laýyk gelýär

H3d141bf6645d4110b7c91336e9a264a9L
Jikme-jiklikler Suratlar
H3d141bf6645d4110b7c91336e9a264a9L
 
 
 

10 hatar alýumin garyndysy ýag sowadyjy

Reňki: Gara, Kümüş
Custöriteleşdirilen kabul edilýär
H3d141bf6645d4110b7c91336e9a264a9L
 
 
Alýumin ýagy sendwiwi
Oilag syzmazlygy üçin gurmak aňsat we möhürlenen dizaýn bilen
H3d141bf6645d4110b7c91336e9a264a9L
Şlang ýokary temperatura we ýokary basyşa garşy ýokary hilli CPE ýa-da NBR sintetiki kauçukdan ýasalýar, SS mesh poslama garşy we aşgazana garşy aýratynlyklary saklaýar.
H3d141bf6645d4110b7c91336e9a264a9L
 
 
 
Şlang adapteri anodlaşdyrylan gutarnykly ýokary hilli alýuminiýden ýasalýar, zenan sapak dizaýny şlangymyza laýyk gelýär.
Kompaniýanyň tertibi
H3d141bf6645d4110b7c91336e9a264a9L

Kompaniýa

Hengshui Haofa Kauçuk we Plastik Önümler Ltd., önümçilikde ýöriteleşen hünärmen öndüriji 2016-njy ýylda esaslandyryldy.
awtoulag turbalarynyň, şlangyň, turbalaryň we beýleki önümleriň.Işewürligiň abraýy we gerimi ýokarlanyp, hilini ileri tutýarys, “adamlara gönükdirilen, kämillige, üznüksiz täzeliklere, kämillige ymtylýarys”.

Okuw ussahanasy

Öz zawodymyz bar.Zawod ösen enjamlary we ökde işgärleri kabul edýär.Her önüm üçin önümiň hilini kepillendirýäris.Müşderilere önümleri we hyzmaty kepillendirýäris.Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.
H3d141bf6645d4110b7c91336e9a264a9L
Şahadatnamalar
H3d141bf6645d4110b7c91336e9a264a9L
Önümleri maslahat beriň
Töleg tertibi
H3d141bf6645d4110b7c91336e9a264a9L
Gaplamak we eltip bermek
H3d141bf6645d4110b7c91336e9a264a9L


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň