Catchag tutmak üçin gaplar, krank korpusynyň howa çalşygy ulgamynyň dem alyş klapany bilen kabul ediş manifoldynyň arasynda goýlan enjamlardyr.Bu enjamlar täze awtoulaglarda standart ýaly däl, ýöne awtoulagyňyza hökman üýtgetmeli.

Catchag tutýan gaplar, ýagy, galyndylary we beýleki hapalaýjylary süzüp işleýär.Bu aýralyk prosesi awtoulag motoryňyz üçin köp peýdalydyr.Catchag tutmak, awtoulagyň PVC ulgamynyň töwereginde erkin aýlanmak üçin goýulsa, kabul ediş klapanlarynyň töwereginde ýygnanýan bölejikleri süzüp biler.

Bu makalada iň oňat nebit tutýan gaplaryň 5-sini aşakdaky ýaly paýlaşýarys:

Stil1: “Oil Catch Can” ähliumumy amatly tutgaýdyr.

“Honda” ýa-da “Mersedes” bar bolsa, bu ýagy awtoulagyňyza salyp bilersiňiz.Awtoulagyňyzyň PVC ulgamynda aýlanýan howadan hapalary arassalaýar.

Oil Catch Can 1

Bu tutmak, dem alýan süzgüç bilen gelip biler, bu önümi motoryňyza nädip gurmalydygyňyzy sazlamaga mümkinçilik berýär.Dem alýan süzgüç, PVC-den öň goýlanda, howa ulgamy hökmünde ulanylyp bilner ýa-da tutulyp bilmän ulanyp bilersiňiz.

Bu ýag tutmak, ýeňil alýuminiýden ýasalyp bilner, giriş we rozetka 31.5in NBR şlangy bilen birlikde.Bu ýag tutma gurnama kysmy bilen gelip bilmeýär, muny aýratyn satyn almaly bolarsyňyz.

Sowuk aýlarda ýag tutmagyňyzy yzygiderli boşatmak möhümdir, sebäbi içindäki suwuklyk doňup we howa çalşygy ulgamyna zeper ýetirip biler.

Taraz:
NBR şlangy hem bar.
Meýletin dem alyş süzgüji.
Ansat arassalamak üçin aýrylýan esas.
Baffle has gowy aýralyk üçin goşuldy.

2-nji stil: Iň gowy 10 ýagy alyp bilýär

Oil Catch Can2

“Top 10” ýaryşyndan bu nebit tutmak 350ml kuwwata eýe bolup, gaz, nebit we uglerod ýataklaryny PCV ulgamyndan daşlaşdyrmak üçin netijeli işleýär.Tutuş ýagy ulanmak, wagtyň geçmegi bilen işlemäge we päsgel berip biljek hapalaýjy maddalaryň aýlanylýan howasyny boşadyp, motoryňyzyň ömrüni artdyryp biler.

Bu ýag tutma 3 dürli ölçegli adapter bilen üpjün edilip bilner, bu islendik ululykdaky şlangy ýerleşdirip biljekdigiňizi we 0 halkaly gazetleriň nebitiň syzmagynyň öňüni almak üçin gowy işlejekdigini aňladýar.

Iň oňat 10 ýaryş ýagy uzak wagtlap ulanmak üçin ýasalyp bilner.Qualityokary hilli alýuminiý güýçlidir we gurnalan wagtyňyz ýagyňyzy könelmekden we ýyrtmakdan gorap biler.

Durmuşy has aňsatlaşdyrmak üçin, bu ýag tutmak, içindäki ýagyň mukdaryny aňsatlyk bilen gözegçilik etmäge kömek edip, içindäki pomada bolup biler.

Simpleönekeý arassalamak üçin, ýag tutýan tankyň düýbi aýrylyp bilner.Bu ýag tutmagyň içindäki päsgelçilik, ýagy we beýleki zyýanly buglary howadan netijeli çykaryp biler we dem alyş süzgüji arassa ulgama erkin gaçmaga mümkinçilik berer.

Taraz:
Gurlan pomada.
Aýyrylýan esas
Güýçli we çydamly alýumin.
3 ölçegli adapterler bar.

3-nji stil: Univershliumumy 750ml 10AN Alýumin zaýalanan ýag tutýan gap

oil catch can 3

Bu Haofa-dan başga bir nebit tutmak, ýöne bu ozal gözden geçiren önümimizden has uly kuwwata eýe bolup biler.Bu 750ml uniwersal nebit tutujy, has uly göwrümi, kiçi kärdeşleri ýaly ýygy-ýygydan boşatmagyň zerurlygynyň ýokdugyny aňladýar.

Bu ýag tutmak, bazardaky köp meňzeş önümlerden has aňsat.Kassanyň gapdalyndaky oturdylan kysmatly hereketlendirijä gurnamak gaty aňsat we dem alýan süzgüçden şemallaşdyrylan ulgam döretmek ýa-da tutma gapyny onsuz gurnap bilersiňiz.

Bracket ýagy tutmak üçin doly TIG bilen kebşirlenendir we enjamyň hereketlendirijisinden hereketlendirijiniň titremesi barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

Dogry işleýän bolsa, ýag tutmak boşadylmaly bolar!Wagtyň geçmegi bilen nebit tutýan gapyňyzyň içinde palçyk gurlar we muny “Vincos 750ml” bankasynda aňsatlyk bilen arassalap bilersiňiz.Bu önümde 3/8 ″ drena val klapany we çykarylýan bazasy bar, ýagy boşatmak aňsat bolmaz.

Taraz:
Uly ululygy - 750ml.
Doly TIG kebşirlenen ýaý.
Ansat arassalamak üçin aýrylýan aşaky.
Nebiti netijeli bölmek üçin garyşdyrylýar.

4-nji stil: Polishhliumumy Polýak Baffled suw howdanynyň ýagy

oil catch can 4

Bu ýag tutmak, awtoulagyň kabul ediş şahasynda gutarýan ýagyň, suw buglarynyň we hapalanmagyň mukdaryny azaltmaga kömek edip biler.Krankyň içindäki gurlan galyndylar motoryň näsazlygyna sebäp bolup biler we hapa hereketlendiriji arassa ýaly işlemez.

Catchag tutmak tutuşlygyna laýyk bolup biler we hapalanan buglary we gazlary süzgüçli suwuklyga täsirli sowadar.Islendik toksin howadan aýrylar we ýagyň içinde saklanar.

Haofa ýagy tutulyp bilýän enjam, awtoulaglaryň köpüsinde ulanmak üçin amatly, sebäbi ähliumumy amatly we gurnama aňsatlyk bilen tamamlanyp bilner.Bu garylan ýagy awtoulagyňyza ornaşdyrmak üçin mehanik bolmak hökman däl.

Bu toplumda ýag tutýan gap, ýangyç liniýasy, 2 x 6mm, 2 x 10mm we 2 x 8mm armatura, şeýle hem zerur boltlar we gysgyçlar bar.

Taraz:
Univershliumumy laýyklyk.
Içerki nägilelik.
Dürli ululykdaky fitingler bar.

5-nji stil: Dem alýan süzgüç bilen ýag tutmak

 oil catch can

Haofa ýagyny tutmak, goşmaça dem alyş süzgüji bilen 300ml çydamly we güýçli alýuminiý bolup biler.Dem alýan süzgüç, howa çalşylýan ulgamy döretmek üçin ulanylyp bilner ýa-da ýagy tutmak, içindäki howany täsirli arassalamak, ony nebitden we beýleki hapalanmalardan azat etmek üçin ulanylýar.

Içki gapma-garşylykly iki kameraly bolup, bu ýagy tutmagyň bazardaky beýleki önümlerden has gowy süzgüç bilen üpjün etmegine mümkinçilik berýär.

Bu ýagy tutmak, PCV ulgamynyň töwereginde az palçyk we ýag galyndylarynyň döremegine sebäp bolup biler.Fatag tutmak, motoryňyzyň işleýşini ýokarlandyryp biler, has arassa hereketlendiriji has netijeli işlär we has uzak dowam eder diýip umyt edýärin.

Bu ýag tutma gurnama kysmy bilen gelip bilmez, ýöne ähliumumy ýagly tutma zerur nurbatlar, 0 - halkalar we şlang bilen gelip biler.

Taraz:
Iki kameraly içerki gapma-garşylyk.
Meýletin dem alyş süzgüji.
Güýçli we çydamly alýuminden ýasaldy.
Býudjet üçin amatly.


Iş wagty: Apr-02-2022