news13
1) Awtoulag bölekleriniň autsorsing tendensiýasy äşgärdir
Awtoulaglar, adatça, hereketlendiriji ulgamlardan, geçiriş ulgamlaryndan, rul ulgamlaryndan we ş.m. Her ulgam köp böleklerden durýar.Doly ulagyň ýygnalmagyna gatnaşýan bölekleriň köp görnüşi bar we dürli markalaryň we modelleriň awtoulag bölekleriniň aýratynlyklary we görnüşleri hem tapawutlanýar.Biri-birinden tapawutlylykda, uly göwrümli standartlaşdyrylan önümçiligi emele getirmek kyn.Önümçiligiň netijeliligini we girdejiligini ýokarlandyrmak we şol bir wagtyň özünde maliýe basyşyny peseltmek üçin pudakda agdyklyk edýän oýunçy hökmünde awtoulag OEM-leri kem-kemden dürli bölekleri we bölekleri aýryp, önümçiligi goldamak üçin ýokary bölek öndürijilerine tabşyrdy.

2) Awtoulag zapas şaýlary pudagynda zähmet bölünişigi, hünärmenligiň we masştabyň aýratynlyklaryny görkezýär
Awtoulag zapas şaýlary pudagy köp derejeli zähmet bölünişiginiň aýratynlyklaryna eýedir.Awtoulag bölekleri bilen üpjün etmek zynjyry, esasan, “bölekleriň, komponentleriň we ulgam gurnamalarynyň” piramida gurluşyna görä birinji, ikinji we üçünji derejeli üpjün edijilere bölünýär.1-nji derejeli üpjün edijiler OEM-leriň bilelikdäki gözleg işlerine gatnaşmak we güýçli hemmetaraplaýyn bäsdeşlik ukybyna eýe.Tier-2 we Tier-3 üpjün edijileri, köplenç materiallara, önümçilik proseslerine we çykdajylaryň azalmagyna ünsi jemleýärler.Tier-2 we Tier-3 üpjün edijileri ýokary bäsdeşlik edýär.Önümleriň goşmaça bahasyny ýokarlandyrmak we önümleri optimizirlemek üçin gözleg we gözleg işlerini köpeltmek arkaly birmeňzeş bäsdeşlikden dynmaly.

OEM-leriň roly uly göwrümli we hemmetaraplaýyn integrirlenen önümçilik we gurnama modelinden R&D-e ünsi jemlemek we awtoulag serişdeleriniň taslamalarynyň dizaýnyna kem-kemden üýtgänsoň, awtoulag zapas şaýlaryny öndürijileriň roly ýuwaş-ýuwaşdan arassa öndürijiden OEM-ler bilen bilelikde ösýär. .Zawodyň ösüş we önümçilik üçin talaplary.Specializedöriteleşdirilen zähmet bölünişiginiň fonunda kem-kemden ýöriteleşdirilen we uly göwrümli awtoulag zapas şaýlary öndürýän kärhana dörediler.

3) Awtoulag bölekleri ýeňil ösüşe ýykgyn edýär
A. Energiýany tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak, adaty awtoulaglaryň ösüşinde bedeniň ýeňil bolmagyny gutulgysyz tendensiýa öwürýär

Energiýany tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak baradaky çagyryşa jogap hökmünde dürli ýurtlar ýolagçy ulaglary üçin ýangyç sarp ediş standartlary barada düzgünnama çykardylar.Countryurdumyz Halk Respublikasynyň Senagat we Maglumat Tehnologiýasy Ministrliginiň düzgünlerine görä, Hytaýda ýolagçy awtoulaglarynyň ortaça ýangyç sarp ediş standarty 2015-nji ýylda 6.9L / 100km-den 2020-nji ýylda 5L / 100km-a çenli azalýar. 27.5% -e çenli;vehicleB ulag serişdesiniň ýangyjyny sarp etmegi we CO2 çäklendirme talaplaryny we bellik ulgamlaryny durmuşa geçirmek üçin zyňyndylary azaltmak baradaky şertnamany hökmany kanuny usullar arkaly meýletin CO2 bilen çalyşdy;Amerikanyň Birleşen Ştatlary ýeňil ulagly ýangyç tygşytlylygyny we parnik gazlarynyň zyňyndylaryny düzgünleşdirip, 2025-nji ýylda ABŞ-nyň ýeňil awtoulaglarynyň ortaça ýangyç tygşytlylygyny 56.2mpg-a ýetmegini talap etdi.

Halkara alýumin birleşiginiň degişli maglumatlaryna görä, ýangyç ulaglarynyň agramy ýangyç harçlanyşy bilen takmynan oňyn arabaglanyşykda.Awtoulag massasynyň her 100 kg azalmagy üçin 100 kilometre takmynan 0,6L ýangyç tygşytlanyp bilner we 800-900g CO2 azaldylyp bilner.Adaty ulaglar beden agramynda has ýeňil bolýar.Kwantifikasiýa häzirki wagtda energiýany tygşytlamagyň we zyňyndylary azaltmagyň esasy usullaryndan biridir we awtoulag pudagynyň ösüşinde gutulgysyz tendensiýa öwrüldi.

B. Täze energiýa ulaglarynyň gezelenç aralygy ýeňil tehnologiýanyň mundan beýläk-de ulanylmagyna kömek edýär
Elektrik ulaglarynyň önümçiliginiň we satuwynyň çalt artmagy bilen, gezelenç aralygy elektrik ulaglarynyň ösüşini çäklendirýän möhüm faktor bolup durýar.Halkara alýumin birleşiginiň degişli maglumatlaryna görä, elektrik ulaglarynyň agramy energiýa sarp edilişi bilen oňyn arabaglanyşykda.Kuwwatly batareýanyň energiýa we dykyzlyk faktorlaryndan başga-da, tutuş ulagyň agramy elektrik ulagynyň gezelenç aralygyna täsir edýän esasy faktor.Arassa elektrik ulagynyň agramy 10 kg azalsa, gezelenç aralygy 2,5 km artdyrylyp bilner.Şonuň üçin täze ýagdaýda elektrik ulaglarynyň ösmegi ýeňil ýeňil zerurlyga mätäç.

C.Aluminum garyndysy ajaýyp giňişleýin öndürijilige eýedir we ýeňil awtoulaglar üçin ileri tutulýan materialdyr.
Lighteňil agramy gazanmagyň üç esasy usuly bar: ýeňil materiallary ulanmak, ýeňil dizaýn we ýeňil önümçilik.Materiallar nukdaýnazaryndan ýeňil materiallara esasan alýumin erginleri, magniý erginleri, uglerod süýümleri we ýokary güýçli polatlar girýär.Agramy azaltmak täsiri taýdan ýokary güýçli polat-alýuminiý garyndy-magniý garyndy-uglerod süýümi agramy azaltmagyň täsiriniň tendensiýasyny görkezýär;gymmaty boýunça ýokary güýçli polat-alýumin garyndy-magniý garyndy-uglerod süýümi çykdajylaryň ýokarlanmagyny görkezýär.Awtoulaglar üçin ýeňil materiallaryň arasynda alýumin garyndy materiallarynyň hemmetaraplaýyn öndürijiligi polatdan, magniýden, plastmassadan we birleşdirilen materiallardan has ýokarydyr we amaly tehnologiýa, amaly howpsuzlyk we gaýtadan işlemek taýdan deňeşdirilen artykmaçlyklara eýedir.Statistikalar 2020-nji ýylda ýeňil material bazarynda alýumin garyndysynyň 64% -e ýetýändigini we häzirki wagtda iň ýeňil materialdygyny görkezýär.


Iş wagty: Apr-07-2022