“POLYTETRAFLUOROETHYLENE” -niň taryhy 1938-nji ýylyň 6-njy aprelinde Nýu Jersi ştatynyň Du Pontyň Jekson barlaghanasynda başlandy.Şol bagtly gün, FREON sowadyjylary bilen baglanyşykly gazlar bilen işleýän doktor Roý J. Plunkett, bir nusganyň ak, mumy gatylygyna polimerizasiýa edilendigini ýüze çykardy.

Synag, bu gaty gaty ajaýyp materialdygyny görkezdi.Bu belli bir himiki ýa-da çözüji diýen ýaly garşy çykýan rezin;üstü şeýle bir süýnüpdi welin, hiç bir madda oňa ýapyşmazdy;çyglylyk onuň çişmegine sebäp bolmady we gün şöhlesine uzak wagtlap täsir edenden soň peselmedi ýa-da döwülmedi.327 ° C ereýän nokady bardy we adaty termoplastikadan tapawutlylykda ol ereýän nokadyň üstünden akmazdy.Bu, Du Pontyň TEFLON diýip atlandyran täze reziniň aýratynlyklaryna laýyk gelýän täze gaýtadan işlemegiň usullarynyň işlenip düzülmelidigini aňladýardy.

Poroşok metallurgiýasyndan karz almagyň usullary, Du Pont inersenerleri POLYTETRAFLUOROETHYLENE rezinlerini islenýän görnüşi emele getirip boljak bloklara gysyp we süzüp bildiler.Soň bolsa, aýna mata örtmek we emal ýasamak üçin reziniň suwda ýaýramagy işlenip düzüldi.Bir çalgy bilen garylyp, palto simine we turba öndürmek üçin poroşok öndürildi.

1948-nji ýylda, POLYTETRAFLUOROETHYLENE açylandan 10 ýyl soň, Du Pont müşderilerine gaýtadan işlemek tehnologiýasyny öwredýärdi.Tizara täjirçilik zawody işe başlady we POLYTETRAFLUOROETHYLENE PTFE rezinleri dispersiýalarda, granulalarda we inçe poroşoklarda elýeterli boldy.

Näme üçin PTFE şlangyny saýlamaly?

PTFE ýa-da Polytetrafluoroetilen, himiki taýdan çydamly materiallaryň biridir.Bu, PTFE şlanglaryny has adaty metal ýa-da rezin şlanglaryň şowsuz bolup biljek pudaklarynyň köpüsinde üstünlik gazanmaga mümkinçilik berýär.Muny we ajaýyp temperatura diapazony bilen jübütläň (-70 ° C-den + 260 ° C) we iň kyn şertlere çydap bilýän gaty çydamly şlang bilen gutarsyňyz.

PTFE-iň sürtülmeýän häsiýetleri, ýelmeşýän materiallary daşaýarka akym tizligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.Bu, şeýle hem aňsat arassa dizaýna goşant goşýar we önümiň galan böleginiň öz-özünden guramagyny ýa-da ýuwulmagyny üpjün edip, “taýak däl” çyzgy döredýär.
SA-2


Iş wagty: Mart-24-2022