Görşüňiz ýaly, bazarda köp sanly nebit tutmak üçin bankalar bar we käbir önümler beýlekilerden has gowudyr.Nebit tutmagy satyn almazdan ozal, şulary göz öňünde tutmaly käbir möhüm faktorlar bar:

Ölçegi

Awtoulagyňyz üçin dogry ululykdaky ýag tutujyny saýlanyňyzda, göz öňünde tutmaly iki möhüm zat bar - hereketlendirijide näçe silindr bar we awtoulagda turbo ulgamy barmy?
8-den 10 silindr aralygyndaky awtoulaglara uly göwrümli ýag tutmak gerek bolar.Awtoulagyňyzda diňe 4 - 6 silindr bar bolsa, adaty ululykdaky ýag tutmak ýeterlikdir.Şeýle-de bolsa, 4-den 6-a çenli silindr bar bolsa, şeýle hem turbo ulgamy bar bolsa, has köp silindrli awtoulagda ulanşyňyz ýaly uly nebit tutujy gerek bolup biler.Uly bankalar köplenç kiçi göwrümli bankalardan has köp ýag saklap bilýändigi üçin has ileri tutulýar.Şeýle-de bolsa, uly nebit tutýan bankalary gurmak kyn we kapotyň aşagynda gymmatly ýer alyp, kyn bolup biler.

Bir ýa-da goşa klapan

Bazarda ýeke we goşa klapan ýagly gaplar bar.Iki goşa klapan tutmak has amatly, sebäbi munuň iki sany daşarky baglanyşygy bolup biler, biri kabul ediş manifoldynda, beýlekisi çüýşäniň çüýşesinde.
Iki sany daşarky baglanyşyk bar bolsa, goşa klapan ýagy tutmak, awtoulag hem işsiz hem-de tizlenende işläp biler, bu hereketlendirijide has köp hapalanmagy arassalap biler.
Iki klapan ýagy tutmakdan tapawutlylykda, ýeke klapan opsiýasynyň kabul ediş klapanynda diňe bir porty bar, bu çüýşe süzülenden soň hapalanmaz.

Süzgüç

Catchag tutmak, krank şemaly ulgamynyň töwereginde aýlanýan howada ýagy, suw buglaryny we ýakylmadyk ýangyjy süzmek arkaly işläp biler.Catchag tutmak üçin netijeli işlemek üçin içerde süzgüç bolmaly.
Käbir kompaniýalar nebit tutýan bankalary süzgüçsiz satarlar, bu önümler pul däl, ýöne peýdasyz.Satyn almak isleýän ýagyňyzyň içindäki süzgüç bilen gelýändigine göz ýetiriň, içerki päsgelçilik hapalaýjylary bölmek we howany we buglary arassalamak üçin iň gowusydyr.

news5
news6
news7

Iş wagty: 22-nji aprel-22-nji aprel