Haofa-0

 

Garaageyňyzda, ýolda ýa-da dükanda AN şlanglaryny ýasamak üçin sekiz ädim

 

Süýräp barýan awtoulag gurmagyň esaslaryndan biri suw geçiriji.Uelangyç, ýag, sowadyjy we gidrawlik ulgamlaryň hemmesi ygtybarly we hyzmat edip boljak birikmelere mätäç.Biziň dünýämizde, bu Ikinji jahan urşundan gözbaş alýan açyk çeşme suwuklyk tehnologiýasy bolan AN armaturlaryny aňladýar.Bu arakesmede köpüňiziň ýaryş awtoulaglaryňyzda işleýändigiňizi bilýäris, şonuň üçin täze awtoulag suw geçirijilerine ýa-da hyzmat edilmeli setirleri bolanlara, iň aňsat ýolumyz üçin bu sekiz basgançakly başlangyç hödürleýäris. çyzyk gurmak.

 

haofa-1

1-nji ädim: softumşak eňekleri (XRP PN 821010), gök reňkleýjiniň lentasy we her dýuýmda azyndan 32 dişli haker bar.Lentany kesilen bolmaly şkalanyň daşyna örtüň, kesilen ýeriň hakyky ýerini ölçäň we belläň, soňra örümiň ýitmezligi üçin şlangy lenta bilen kesiň.Kesileniň göni we şlangyň ujuna perpendikulýar bolmagyny üpjün etmek üçin ýumşak eňekleriň gyrasyny ulanyň.

Haofa-2

2-nji ädim: Şlangyň ujundan artykmaç poslamaýan polat örmek üçin diagonaly kesijileri ulanyň.Gurnama gurmazdan ozal, hapalanan howany çyzykdan çykarmak üçin gysylan howany ulanyň.

Haofa-3

3-nji ädim: Şlangy ýumşak eňeklerden çykaryň we AN rozetkasyny görkezilişi ýaly ýerleşdiriň.Mawy lentany şlangyň ujundan çykaryň we şlangy gysmak üçin kiçijik tekiz kelleli otwýortka bilen rozetka dakyň.

Haofa-4

4-nji ädim: Şlangyň ujy bilen birinji sapagyň arasynda 1/16 dýuým aralyk isleýärsiňiz.

Haofa-5

5-nji ädim: Şlangyň daşyny rozetkanyň düýbüne belläň, şonuň üçin rozetkanyň arasyny gysanyňyzda şlangyň yza çekilendigini ýa-da ýokdugyny bilip bilersiňiz.

Haofa-6

6-njy ädim: Gurluşyň kesiş tarapyny ýumşak eňeklere guruň we şlangyň içine girýän armaturalaryň sapaklaryny we erkek ujuny ýaglaň.Bu ýerde 3-den 1 ýag ulanýardyk, ýöne antiseize hem işleýär.

Haofa-7

7-nji ädim: Şlangy saklaň, şlangy we rozetkanyň gapdalyndaky kesiş tarapyna basyň.Ipleri çekmek üçin şlangy el bilen sagat ugruna öwüriň.Şlangy inedördül kesilen bolsa we sapaklar gowy ýaglanan bolsa, sapaklaryň ýarysyna golaýyny çekmeli.

 

 

 

Haofa-9

 

8-nji ädim: Indi şlangy aýlaň we ýumşak eňeklere ýerleşdirmegiň rozetkasyny berkidiň.Gurluşyň rozetkasyna berkidilmegi üçin tekiz ýüzli açyk wilkany ýa-da alýumin AN wyşkasyny ulanyň.Gurluşyň kesişýän tarapy bilen armaturanyň rozetkasynyň arasynda 1/16 dýuým boşluk bolýança çekdiriň.Armaturlary arassalaň we ulaga gurmazdan ozal gutaran şlangyň içini ergin bilen ýuwuň.Ulanylyşyna laýyk goýmazdan ozal, işleýiş basyşyna iki gezek barlaň.

 

(Deýwid Kennediden)


Iş wagty: 24-2021-nji dekabry