NBR materialy FKM materialy
Surat news  news-2
Düşündiriş Nitril reziniň nebit we polýar däl erginlere ajaýyp garşylygy, şeýle hem gowy mehaniki aýratynlyklary bar.Aýratyn öndürijilik, esasan, içindäki akrilonitriliň mazmunyna baglydyr.Akrilonitriliň düzümi 50% -den ýokary bolanlaryň mineral ýaga we ýangyç ýagyna berk garşylygy bar, ýöne pes temperaturada olaryň çeýeligi we hemişelik gysylmagy deformasiýasy erbetleşýär we pes akrilonitril Nitril rezin pes temperatura garşylygy pes, ýöne ýokary temperaturada ýag garşylygyny peseldýär. Ftor rezin ýokary temperatura garşylygy, ýagyň garşylygy we dürli himiki maddalaryň poslama garşylygy ýaly häsiýetlere eýedir we häzirki zaman awiasiýa, raketalar, raketalar we howa giňişligi ýaly häzirki zaman ylym we tehnologiýa üçin aýrylmaz materialdyr.Soňky ýyllarda awtoulag pudagynyň ygtybarlylygy we howpsuzlygy baradaky talaplarynyň yzygiderli gowulaşmagy bilen awtoulaglarda ulanylýan floruberberiň mukdary hem çalt artdy.
Temperatura aralygy -40~ 120 -45~ 204
Üstünlik * Gowy ýag garşylygy, suwa garşylyk, çözüji garşylyk we ýokary basyşly ýag garşylygy

* Gowy gysyjy häsiýetler, geýmäge garşylyk we dartyş häsiýetleri

* Fuelangyç baklary we ýag çalmak üçin rezin bölekler

* Nebit esasly gidrawlik ýagy, benzin, suw, silikon ýagy, silikon ýagy, dizter esasly çalgy ýagy, glikol esasly gidrawlik ýagy we ş.m. ýaly suwuk metbugatda ulanylýan rezin bölekler.

*Ajaýyp himiki durnuklylyk, ýaglaryň we erginleriň köpüsine, esasanam dürli kislotalara, alifatiki uglewodorodlara çydamly

Ysly uglewodorodlar we haýwan we ösümlik ýaglary

* Ajaýyp ýokary temperatura garşylygy

* Gowy garramaga garşylyk

* Ajaýyp wakuum öndürijiligi

* Ajaýyp mehaniki häsiýetler

* Gowy elektrik häsiýetleri

* Gowy geçirijilik

 

Adetmezçiligi * Ketonlar, ozon, nitro uglewodorodlar, MEK we hloroform ýaly polýar erginlerde ulanmak üçin amatly däl

* Ozona, howa çalşygyna we howanyň garramagyna çydamly däl

* Ketonlar, pes molekulaly agramlar we azotly birleşmeler üçin maslahat berilmeýär

* Pes temperaturanyň pes bolmagy

* Radiasiýa garşylygy pes

Gabat gelýär * Alifatik uglewodorodlar (butan, propan), hereketlendiriji ýaglary, ýangyç ýaglary, ösümlik ýaglary, mineral ýaglar

* HFA, HFB, HFC gidrawlik ýagy

* Pes konsentrasiýa kislotasy, aşgar, otag temperaturasynda duz

* Suw

* Mineral ýaglar, ASTM 1 IRM902 we 903 ýaglary

* Lamanmaýan HFD gidrawlik suwuklygy

* Silikon ýagy we silikon efir

* Mineral we ösümlik ýaglary we ýaglar

* Benzin (ýokary alkogol benzini goşmak bilen)

* Alifatik uglewodorodlar (butan, propan, tebigy gaz)

Arza NBR rezin dürli ýaglara çydamly kauçuk önümlerde, dürli ýaglara çydamly gazetler, gazetler, gaplar, çeýe gaplamalar, ýumşak kauçuk şlanglar, kabel rezin materiallar we ş.m. giňden ulanylýar we awtoulagda, awiasiýada aýrylmaz elastik material boldy. nebit, fotokopiýa we beýleki pudaklarda. FKM rezin esasan ýokary temperaturany, ýagy we himiki poslama çydamly gazetleri, möhürleýji halkalary we beýleki möhürleri öndürmek üçin ulanylýar;ikinjiden, rezin şlanglary, emdirilen önümleri we gorag enjamlaryny öndürmek üçin ulanylýar.

Iş wagty: 20-2022-nji ýanwar