Dwigatellerde köp özgerişlikleriň bolandygyny bilşimiz ýaly, himiki energiýany mehaniki energiýa öwürmek prosesinde hereketlendirijileriň netijeliligi henizem ýokary däl.Benzindäki energiýanyň köp bölegi (takmynan 70%) ýylylyga öwrülýär we bu ýylylygy ýaýratmak awtoulagyň sowadyş ulgamynyň wezipesidir.Aslynda, uly ýolda sürýän awtoulag, sowadyş ulgamy tarapyndan ýitirilen ýylylyk iki adaty jaýy gyzdyrmak üçin ýeterlikdir!Dwigatel sowuk bolsa, komponentleriň könelmegini çaltlaşdyrar we şeýlelik bilen hereketlendirijiniň netijeliligini peselder we has köp hapalaýjy zyňar.
Şonuň üçin sowadyş ulgamynyň ýene bir möhüm wezipesi motory mümkin boldugyça çalt gyzdyrmak we hemişelik temperaturada saklamakdyr.Awtoulag dwigatelinde ýangyç yzygiderli ýanýar.Tionanmak prosesinde emele gelýän ýylylygyň köp bölegi işleýiş ulgamyndan çykýar, ýöne ýylylygyň bir bölegi hereketlendirijide galyp, onuň gyzmagyna sebäp bolýar.Sowadyjynyň temperaturasy takmynan 93 ° C bolanda, hereketlendiriji iň gowy iş ýagdaýyna ýetýär.

Coolag sowadyjynyň wezipesi, çalgy ýagyny sowatmak we ýagyň temperaturasyny kadaly iş çäginde saklamakdyr.Powerokary kuwwatly güýçlendirilen hereketlendirijide, uly ýylylyk ýükleri sebäpli ýag sowadyjy gurulmalydyr.Dwigatel işledilende, ýagyň ýapyşyklygy temperaturanyň ýokarlanmagy bilen has ýuka bolýar, bu bolsa ýaglamak ukybyny peseldýär.Şonuň üçin käbir hereketlendirijiler ýagyň sowadyjysy bilen enjamlaşdyrylandyr, onuň wezipesi ýagyň temperaturasyny peseltmek we çalgy ýagynyň belli bir ýapyşygyny saklamakdyr.Coolag sowadyjy, çalgy ulgamynyň aýlanýan ýag zynjyrynda ýerleşdirildi.

oil

Nebit sowadyjylaryň görnüşleri:
1) Howa bilen sowadylan ýag sowadyjy
Howa bilen sowadylan ýag sowadyjynyň özeni köp sowadyjy turbalardan we sowadyjy plitalardan durýar.Maşyn işleýän mahaly, gyzgyn ýag sowadyjy ýadrosyny sowatmak üçin awtoulagyň ýetip gelýän şemaly ulanylýar.Howa bilen sowadylan ýag sowadyjylary daş-töweregi gowy howalandyrmagy talap edýär.Ordinaryönekeý awtoulaglarda ýeterlik howa çalşygynyň ýerini üpjün etmek kyn we olar köplenç seýrek ulanylýar.Sowadyjynyň bu görnüşi, ýaryş awtoulagynyň ýokary tizligi we sowadyjy howa göwrümi sebäpli ýaryş awtoulaglarynda köplenç ulanylýar.
2) Suw bilen sowadylan ýag sowadyjy
Coolag sowadyjy sowadyjy suw zynjyryna ýerleşdirilýär we sowadyjy suwuň temperaturasy çalgy ýagynyň temperaturasyna gözegçilik etmek üçin ulanylýar.Ricaglaýjy ýagyň temperaturasy ýokary bolanda, sowadyjy suw bilen çalgy ýagynyň temperaturasy peselýär.Dwigatel işe girizilende, çalgy ýagynyň temperaturasynyň çalt ýokarlanmagy üçin sowadyjy suwdan ýylylyk sorulýar.Coolag sowadyjy, alýumin garyndysyndan ýasalan gabykdan, öň gapakdan, yzky gapakdan we mis ýadro turbasyndan durýar.Sowuklamany güýçlendirmek üçin turbanyň daşyndaky ýylylyk enjamlary ýerleşdirilýär.Turbanyň daşynda sowadyjy suw akýar, turbanyň içinde çalgy ýagy akýar we iki ýylylyk çalşylýar.Turbanyň daşynda nebit akýan we turbanyň içinde suw akýan gurluşlar hem bar.


Iş wagty: 19-2021-nji oktýabr