Fuelangyç basyşyny sazlaýjy, ýangyç basyşyny elektron ýangyç ulgamynda saklamaga kömek edýär.Ulgam has köp ýangyç basyşyna mätäç bolsa, ýangyç basyşyny sazlaýjy has köp ýangyjyň motora gitmegine mümkinçilik berýär.Bu möhümdir, sebäbi ýangyç sanjymçylara şeýle gelýär.Fuelangyç guýujy geçelgesini doly ýapmak bilen, ýangyç nasosy injektorlara aşa köp ýangyç bermäge synanyşar we bu olaryň işlemegine sebäp bolar we başga bir awtoulag abatlaýyş hyzmatyna mätäç bolarsyňyz.

csddsada

Täze ýangyç basyşyny sazlaýjynyň gerekdigini nädip bilerin?

1.Siziň awtoulagyňyz nägile

Fuelangyç basyşyny sazlaýjy bilen baglanyşykly meseläniň ýüze çykmagynyň iň köp ýaýran alamatlarynyň biri, awtoulagyňyzyň nädogry bolmagy, sebäbi bu ýangyç basyşynyň öçürilendigini aňladýar.Ulagyňyz ýangyç tygşytlylygyny ýitirip we başga-da köp meselelere sebäp bolup biler.Şonuň üçin awtoulagyňyz nädogry bolsa, meseläni dogry anyklamak üçin ony ykjam mehaniklerimiziň biri tarapyndan barlamagy maslahat berýäris.

2. uelangyç syzyp başlaýar

Käwagt ýangyç basyşyny sazlaýjy, dogry işlemeýän bolsa ýangyç syzýar.Guýruk turbasyndan ýangyjyň syzýandygyny görüp bilersiňiz, bu ýangyç basyşyny sazlaýjynyň syzýandygyny aňladýar we möhürleriň biri döwülende bolýar.Suwuklygyň syzmagy netijesinde awtoulag iň oňat ýerine ýetirilmez we bu hem howpsuzlyk meselesine öwrüler.

3. Tükenikden gara tüsse çykýar

Fuelangyç basyş sazlaýjyňyz içerde gowy işlemeýän bolsa, guýruk turbasyndan goýy gara tüsse çykaryp biler.Bu, özüňizi anyklap bilmeýän başga bir mesele, şonuň üçin guýrugyňyzdan gara tüsse çykýandygyny görseňiz, biziň bilen habarlaşyň !!!

sdfghjk


Iş wagty: Fewral-07-2022